Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог
Array

Поддръжка и сервиз

<[tabsection]> <[tab id="id_1" name="За сервиза" access=""]> ИЛАН Медицинска Апаратура ООД разполага със собствен специализиран оторизиран сервиз.

Сервизът извършва дефектация, ремонт и профилактика на хардуера на апаратите, тяхната комплектация и дава указания за правилното техническо използване на апаратурата. Оборудван е с измервателна апаратура, тестова апаратура и пълен набор от най-необходимите резервни части и модули с цел по-бързо и качествено отстраняване на възникнали неизправности.

Сервизът инсталира софтуерните програми за работа с апаратурата, следи за обновяването с нови версии и приложения и отстранява софтуерни конфликти. Разполага с всички софтуерни продукти, както и с възможността да получава в най-кратки срокове нови разработки и приложения.

Пълният набор техническа документация, високата квалификация и регулярното обучение на служителите гарантира високото качество на обслужване на клиентите.

Благодарение на дългогодишният си опит и следвайки желанията на своите клиента, ИЛАН Медицинска Апаратура ООД предлага договори за извънгаранционно абонаментно обслужване, които обхващат всички видове апарати. Важна възможност за клиентите е предоставянето на оборотни апарати с оглед продължаване диагностиката в здравното заведение за времетраенето на ремонта. <[tab id="id_2" name="Общи условия" access=""]>

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ
Сервизният център на „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД осъществява гаранционно и извънгаранционно поддържане само на:
1. Медицинска апаратура от производители, за които фирмата е оторизирана да изпълнява техническо поддържане;
2. Медицинска апаратура или технически средства към нея доокомплектовани и/или асемблирани от специалисти на „ИЛАН Медицинска апаратура”ООД.
I. Общи условия на гаранционно поддържане
I.1. Гаранционният период е посочен в Гаранционната карта. „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД не дава никакви други гаранции, освен директно посочени в Гаранционната карта и не носи отговорност за загуби или пропуснати ползи в резултат на обстоятелства от действия на трети лица или непреодолима сила.
I.2. Правото на безплатен гаранционен сервиз се ползва само при изпълнение от Клиента на гаранционните условия;
I.3. Правото на гаранционен сервиз не се признава при наличие на условия за анулиране на гаранцията или установени нарушения на гаранционните условия;
I.4. Гаранционният сервиз се осъществява само при представяне на оригинална гаранционна карта и (или) копие от фактурата за закупуване.
II.Гаранционни условия
II.1. Условията за инсталиране и експлоатация на техническите средства се определят от производителя им и са описани в предоставяните при закупуване ръководства за инсталиране и експлоатация.
Запознаването с последните преди инсталиране и експлоатация на техниката е задължително.
II.2. Най-съществените условия за съблюдаване са:
1. Транспортиране: техниката се транспортира само в оригинална опаковка и в затворени транспортни средства, като се спазват указанията на опаковката за пространствено разполагане. Неправилното натрупване на опаковки една върху друга крие опасност от механични повреди;
2. Съхранение: съхранението на неизползваната техника се осъществява в оригинална опаковка и в закрити помещения с климатични условия. Температура на въздуха:от 5º до 30º; Относителна влажност:по-малка от 80% при t = 30º; Околна среда: ниска запрашеност и без активни съставки.
3. Инсталиране, само след запознаване с Ръководството за инсталиране и експлоатация:
- - месторазполагане: само в закрити помещения с климатични условия, както за съхранение; на разстояние от отоплителни тела, не по-малко от 2м; на разстояние от стените на помещението, не по-малко от 20 см; работната площ на техниката да не е подложена на вибрации.
- - подготовка: преди инсталиране на техниката следва да престои поне 2 часа в помещението за аклиматизиране.
- - ел.захранване: мрежово напрежение 220V ± 10% и честота 50Hz; само изправни и занулени Шуко контакти;
-експлоатация: за осигуряване на нормален режим за охлаждане вентилационните отвори следва да са свободни; при манипулиране с техниката строго се изпълняват предписанията на Ръководството за инсталиране и експлоатация.
- демонтаж и монтаж при необходимост от демонтиране, преместване на ново място и монтаж: демонтажът се изпълнява в обратен ред на първоначалното инсталиране; преносът се осъществява, като се внимава за механични повреди; монтажът се изпълнява в реда за първоначално инсталиране.
II.3 Условия за отказ или анулиране на гаранцията:
1. Неспазени гаранционни условия за транспортиране, съхранение, инсталиране и експлоатация;
2. Непогасени задължения на Клиента по предишните ремонти или просрочени вноски по договори за изплащане;
3. Механична повреда вследствие на удар, падане или друга причина;
4. Повреди в резултат на токови удари или на други смущения в ел.захранването;
5. Липса на оригиналните инсталационни дискове за компютърно базираната апаратура, инсталиране на допълнителен софтуер от други лица, както и наличие на компютърни вируси;
6. Опити за ремонт или модификация от неоторизиран сервиз или други лица;
7. Неизпълнени предписания на сервизните специалисти;
8. Природни бедствия, пожар и др.;
9. Гаранцията не покрива електроди, електрически лампи, предпазители, филтри и други видове консумативи
III. Условия за сервизно обслужване
III.1 Транспортиране на апаратурата:
1.Гаранционна апаратура:
- Изпраща се по куриер в сервиз за сметка на Клиента.
- Изпраща се от сервиз за сметка на „ИЛАН Медицинска Апаратура”ООД.
- При посещение на място за апарати, които е невъзможно да бъдат изпратени по куриер, стойността на командировката до Клиента и обратно е за сметка на „ИЛАН Медицинска Апаратура”ООД.
- При посещение на място за апарати, чиито габарити и тегло позволяват изпращането по куриер, транспортните разходи са за сметка на Клиента.
- До и от сервиз апаратурата се транспортира само в оригинална опаковка и в затворени транспортни средства;
- „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД не отговаря за избора на транспорт от клиента и не покрива транспортните разходи до сервиза;
2. Извънгаранционна апаратура:
- Изпраща се до сервиз по куриер за сметка на Клиента
- Изпраща се от сервиз по куриер за сметка на Клиента
- При посещение на място за апарати, които е невъзможно да бъдат изпратени по куриер, стойността на командировката до Клиента и обратно е за сметка на Клиента. Заплаща се предварително.
III.2 Приемо-предаване на апаратурата в сервиз:
1.Апаратурата се предава в сервиз лично от Клиента или упълномощено от него лице на Служителя на „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД. Попълва се на място Заявка за сервиз (Ф12), която служи за приемо-предавателен протокол. Попълвайки Заявка за сервиз, Клиента се съгласява с Условията за гаранционно и извънгаранционно обслужване и се задължава да заплати уговорената сума за ремонт. При отказ от ремонт се заплаща само времето за диагностика на апаратурата.
2.Правото да изпрати апаратура в сервиза с куриерска служба се предоставя на Клиента след съгласуване със Сервизен специалист при невъзможност или явна нецелесъобразност от страна на Клиента лично да предаде апаратурата на Служител на фирмата. Апаратурата се изпраща от Клиента, придружена с копие на Гаранционна карта и Заявка за сервиз (Ф12), която може да се изтегли от web-site, получи по fax или e-mail. В Заявка за сервиз Клиентът попълва своите данни, адрес и телефон за обратна връзка, описва в свободен текст неизправност, като посочва характера, условията и периодичността на проявата й. Апаратура изпратена без Заявка за сервиз (Ф12) води до затруднена и забавена обработка, и е с най-нисък приоритет за ремонт.
3. В специално уговорени случаи, „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД командирова сервизен специалист на място при Клиента за приемане на рекламации; Задължително е присъствието на представител на Клиента, който трябва да подпише сервизния протокол и да приеме работещата апаратура.
4. При предизвикано без нужда посещение заплащате транспортните разходи и един сервизен час.
III.3 Приемо-предаване на апаратурата след ремонт:
1.Гаранционни ремонти:
- Апаратурата се връща на клиента придружена от Протокол за ремонт (Ф13), който е и приемо-предавателен протокол.
- Дефектиралите и подменени резервни части, модули и др. не се връщат на клиента.
- При връщане на гаранционна апаратура след ремонта транспортните разходи се покриват от „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД . Транспортирането на апаратурата се извършва от една, одобрена от Фирмата куриерска фирма. Не се допуска изпращане на гаранционната апаратура с други куриерски фирми. Клиентът посочва адреса за получаване, контактно лице, телефони в Заявка за сервиз (Ф12). При изпращане с куриерска служба апаратурата се смята за приета от Клиента след предаването й на куриера;
2. Извънгаранционни ремонти
- При връщане на апаратурата след ремонта Клиентът заплаща стойноста на ремонта. Ремонти до 1500.00лв се заплащат с наложен платеж на куриерската фирма.
- Апаратурата се връща на клиента придружена от Протокол за ремонт (Ф13), който е и приемо-предавателен протокол.
- Клиентът изрично трябва да предяви желанието си за връщане на дефектиралата част, преди получаване на отремонтираната апаратура. Подменените дефектирали резервни части, модули, и други елементи, се съхраняват 7 дни в сервизния център, след което се рециклират съгласно „Закона за управление на отпадъците“ и “НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване”.
3. „ИЛАН-Медицинска апаратура” ООД не носи отговорност за непотърсена в едномесечен срок след преключване на ремонт апаратура;
III.4 Срокове и гаранции за ремонт:
1.Стандартен срок за диагностика – не повече от 2 работни дни считано от влизане на апаратурата в Централен сервиз;
2.Максимален срок за ремонт – 30 дни;
3.Гаранционният срок на апаратурата се удължава с времето на престоя в сервиза. Гаранционният срок посочен в Гаранционната карта не се удължава при влагане на нови резервни части или подмяна на апаратурата като цяло.
4.За извънгаранционни ремонти гаранцията се посочва в “Протокол за ремонт” и се отнася само за извършеният ремонт;
5.За апарати, непотърсени в срок от 60 дни Сервизният център на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД не носи отговорност!
<[tab id="id_3" name="Цени и услуги" access=""]>

Вид услуга

Общо времетраене за един човек

Цена в лева с ДДС

Диагностициране

-

Безплатно

Ремонт механичен, със или без замяна на части

на час

48 лв.

Ремонт механичен на стационарно оборудване

на час

72 лв.

Инсталиране, преинсталиране на програми, отстраняване на софтуерни конфликти

До 1 час

48 лв.

За всеки следващ час

+40 лв.

Ремонт на електронна техника без подмяна на модули

Не се нормира

150 лв.

Ремонт на електронна техника с подмяна на модули

Не се нормира

90 лв.

Транспорт със сервизна кола до клиента

Не се нормира

0.80 лв / 1 km

Командировка в град, в който няма представител

До 8 часа
(1 раб.ден)

48 лв.

Над 8 часа
(1 раб.ден)

+ (48 лв. + 50 лв. хотел) за всеки следващ работен ден

Експресна поръчка

-

х2 нормална поръчка

Ремонт на апаратура, незакупена от
Илан Медицинска Апаратура

-

х2

Такса обслужване на място(в областта на действие на представител)

-

24 лв.

Профилактика на ЕКГ, ПМ, Трансдюсер

Не се нормира

70 лв.

Профилактика на Ехограф нисък клас

Не се нормира

150 лв.

Профилактика на Ехограф среден и висок клас

Не се нормира

300 лв.

Монтаж на операционна лампа

Не се нормира

200 лв.

Демонтаж на операционна лампа

Не се нормира

90 лв.


Забележка: Ремонтите се изпълняват по реда им на влизане в сервиза, освен ако не са експресни поръчки. Експресна поръчка е поръчка, чието изпълнение започва веднага след приемането и.
<[tab id="id_4" name="Адрес" access=""]> Адресиране на апаратурата за ремонт

до:
ИЛАН Медицинска Апаратура ООД
ул.Кирил Шиваров 9Б
Варна 9002
тел.052 612259


Транспортиране на апаратурата:

1.Гаранционна апаратура:
 • Изпраща се по куриер в сервиз за сметка на Клиента
 • Изпраща се от сервиз за сметка на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД
 • При посещение на място за апарати, които е невъзможно да бъдат изпратени по куриер, стойността на командировката до Клиента и обратно е за сметка на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД
 • При посещение на място за апарати, чиито габарити и тегло позволяват изпращането по куриер, транспортните разходи са за сметка на Клиента
 • До и от сервиз апаратурата се транспортира само в оригинална опаковка и в затворени транспортни средства
 • ИЛАН Медицинска Апаратура ООД не отговаря за избора на транспорт от клиента и не покрива транспортните разходи до сервиза
2. Извънгаранционна апаратура:
 • Изпраща се до сервиз по куриер за сметка на Клиента
 • Изпраща се от сервиз по куриер за сметка на Клиента
 • При посещение на място за апарати, които е невъзможно да бъдат изпратени по куриер, стойността на командировката до Клиента и обратно е за сметка на Клиента

Фирма ИЛАН предпочита да работи с куриерските фирми Еконт Експрес и Интерлогистика.

Тарифи на куриерските услуги:


<[/tabsection]>
Array
(
  [SESS_AUTH] => Array
    (
      [POLICY] => Array
        (
          [SESSION_TIMEOUT] => 600
          [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [MAX_STORE_NUM] => 10
          [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
          [STORE_TIMEOUT] => 525600
          [CHECKWORD_TIMEOUT] => 2880
          [PASSWORD_LENGTH] => 6
          [PASSWORD_UPPERCASE] => N
          [PASSWORD_LOWERCASE] => N
          [PASSWORD_DIGITS] => N
          [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
          [PASSWORD_CHECK_WEAK] => N
          [PASSWORD_CHECK_POLICY] => N
          [PASSWORD_CHANGE_DAYS] => 0
          [PASSWORD_UNIQUE_COUNT] => 0
          [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_LOGIN_ATTEMPTS] => 0
          [BLOCK_TIME] => 0
        )

    )

  [SESS_IP] => 44.212.99.208
  [SESS_TIME] => 1713215397
  [IS_EXPIRED] => 
  [BX_SESSION_SIGN] => 59cddefb7314fff30df04fb0e307d887
  [SESS_OPERATIONS] => Array
    (
    )

  [fixed_session_id] => ee383dda17dc8802cea8faced6b6f5b6
  [referer1] => 
  [referer2] => 
  [referer3] => 
  [SESS_SEARCHER_ID] => 185
  [SESS_SEARCHER_NAME] => bot
  [SESS_SEARCHER_CHECK_ACTIVITY] => Y
  [SESS_SEARCHER_SAVE_STATISTIC] => N
  [SESS_SEARCHER_HIT_KEEP_DAYS] => 
  [SESS_LAST_PROTOCOL] => 
  [SESS_LAST_URI] => 
  [SESS_LAST_HOST] => 
  [SESS_LAST_PAGE] => 
  [SESS_LAST_DIR] => 
  [SESS_HTTP_REFERER] => 
  [SESS_COUNTRY_ID] => 
  [SESS_CITY_ID] => 
  [SESS_SESSION_ID] => 
  [SESS_REFERER_ID] => 
  [FROM_SEARCHER_ID] => 
  [SESS_FROM_SEARCHERS] => 
  [SESS_REQUEST_URI_CHANGE] => 
  [SESS_LAST_DIR_ID] => 
  [SESS_LAST_PAGE_ID] => 
  [SESS_GRABBER_STOP_TIME] => 
  [SESS_GRABBER_DEFENCE_STACK] => Array
    (
    )

  [ACTIVITY_EXCEEDING_NOTIFIED] => 
  [BITRIX_CONVERSION_CONTEXT_s1] => Array
    (
      [ID] => 
      [EXPIRE] => 1713301140
      [UNIQUE] => Array
        (
        )

    )

  [SESS_SHOW_INCLUDE_TIME_EXEC] => 
)