Изтегли пълният
PDF каталог сега
Поръчай луксозен
хартиен каталог

Оперативна програма „Регионално развитие“

Оперативна програма „Регионално развитие“


Илан Медицинска Апаратура ООД изпълни качествено и в срок обществена поръчка за доставка на нова медицинска апаратура и оборудване, възложена чрез открита процедура за „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в преструктурираните   ДМСГД“, открита с Решение № PД-11-205 от 23/04/2014г. на Министерство на здравеопазването  в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № Договор BG161РО001/1.1-08/2014, проект “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.”

Бяха извършени доставки в следните осем дома за медико-социални грижи за деца:
ДМСГД Монтана,
ДМСГД София,
ДМСГД Пазарджик,
ДМСГД Пловдив,
ДМСГД Габрово,
ДМСГД Търговище,
ДМСГД Перник и
ДМСГД Русе.
Ръководител и координатор за качественото изпълнение на обществената поръчка във всички етапи от страна на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД беше Г-н Станислав Рачев (Продуктов мениджър на ИЛАН Медицинска Апаратура ООД), а от страна на Министерство на здравеопазването – Г-жа Наталия Добрева (Главен експерт в дирекция МП към МЗ).    
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
10/03/2015

Назад към списъка